บริษัท เมฆคีรีธ์ จำกัด


บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญและทำธุรกิจเกี่ยวกับงานลามิเนตอย่างครบวงจร เช่น อุตสาหกรรมเบาะรถยนต์ ตุ๊กตา รองเท้า กระเป๋า ถุงกอล์ฟ เฟอร์นิเจอร์ การ์เม้นท์ ฯลฯ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี โดยในระยะแรกได้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบของงานลามิเนตให้กับห้างร้านและบริษัทต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในปี 2012 บริษัทฯได้ลงทุนขยายโรงงานเพิ่มเติมและเพิ่มเครื่องจักรหลายเครื่องเพื่อเพิ่มกำลังผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศที่สูงขึ้นเรื่อยๆและเพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้นจากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)


ปัจจุบันบริษัท เมฆคีรีธ์ จำกัด มีบุคลากรทั้งสิ้น 140 คน โดยองค์กรมีการฝึกฝนทักษะความชำนาญให้กับบุคลากรเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดโครงสร้างพื้นฐาน และ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯสามารถรองรับงานลามิเนต ลากาว ทากาว ติดกาว หรือ ประกบงานลูกค้าได้หลายประเภท เช่น ฟองน้ำ ผ้าโฟม EVA EPE PVC ฟองน้ำซับผ้า ฟองน้ำซับหนัง และงานอื่นๆ นอกจากนี้บริษัท เมฆคีรีธ์ จำกัด ยังมีการบริการอื่นๆ เช่น บริการรับตัดงานทั้งประเภท ตัดตรง (Slitting) และตัดเฉลียง (Oblique) บริการรับต่อผ้า (Shot) บริการเคลือบกาว และบริการอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า มีห้องปฏิบัติการ (LAB TEST)ในการตรวจวัด และ ทดสอบผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานโดยมีการนำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ IATF16949:2016 มาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตและบริการต่อลูกค้าให้มีความพึงพอใจสินค้าและบริการ

วิสัยทัศน์มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าในกลุ่ม AEC ในด้านการให้บริการ การเคลือบ (Coating) ,ประกบ (Laminating) ,ตัด (Cutting & Slitting) ,ปั๊ม และประกอบขึ้นรูป (Punching & Fabricating) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม อันหลากหลาย อย่างรวดเร็วและแม่นยำทั้งในด้านคุณภาพและการบริการ


ค่านิยมของบริษัทฯ


  • ความปลอดภัย

        ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานในหลักการบริหารจัดการของเรา ซึ่งเรามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการปฏิบัติงานของ          พนักงาน


  • ซื่อสัตย์สุจริต

  เราดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องในทุกด้าน


  • มั่นใจในคุณภาพ

 ส่งมอบฉับไว มั่นใจในคุณภาพ และมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า


  • การทำงานร่วมกัน

 พนักงานของบริษัทฯทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว จึงทำให้เกิดพื้นที่การทำงานที่น่าอยู่


  • อยู่ร่วมกับชุมชน

 เรามุ่งเน้นในการควบคุมและลดปัญหามลภาวะ เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่ดีของบริษัทฯ และชุมชนรอบข้างภายใต้หลักการ (3Rs) การลดการใช้ (Reduce), การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)   


นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น


คณะกรรมการ บริษัท เมฆคีรีธ์ จำกัด (บริษัท) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดให้มีนโยบายกํากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสม ครอบคลุมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกรรมที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงได้จัดทํานโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นขึ้นเพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในบริษัท และเป็นไป ตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น


นโยบาย


บริษัทกําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อการดําเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม โดยห้ามกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตัวแทนที่ทําหน้าที่ในนามบริษัทกระทําการที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนเชื่อได้ว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม


นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัทห้ามการเสนอ เรียกร้อง ดําเนินการรับหรือให้ผลประโยชน์ ที่เกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด


ความหมายของการทุจริตและคอร์รัปชั่น


การทุจริต หมายถึง การกระทําโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเอง หรือผู้อื่น ทั้งนี้ การทุจริตแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การยักยอกทรัพย์สิน การทุจริตในการรายงานและการคอร์รัปชั่น


* อ้างอิงจาก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1)


การคอร์รัปชั่น ให้หมายความถึง การกระทําไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในการเสนอที่จะให้ หรือการรับข้อเสนอ สิ่งที่เป็นตัวเงิน บริการ ของขวัญ เงินกู้ ค่าธรรมเนียม รางวัลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า คําเสนอ ให้พิจารณาที่จะรับหรือให้สิ่งจูงใจ เพื่อให้กระทําการบางสิ่งหรืองดเว้นการกระทําบางสิ่ง ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจ ต่อ บุคคลใดๆ องค์กร หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ บริษัท ห้างร้าน รวมถึงพนักงานขององค์กรต่างๆ เหล่านั้น รวมถึงการให้ และ/หรือรับสินบน การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การข่มขู่และหรือเรียกร้องผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความ สะดวก เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทําได้


ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน


บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางที่ปลอดภัยเพื่อให้ทุกๆฝ่ายที่พบเห็นการกระทําผิดหรือต้องการแจ้งเบาะแสสามารถติดต่อ เรื่องราวต่างๆ ได้ผ่านทาง mekkere@mekkere.com และ www.mekkere.com ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชั่นจะได้รับความคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน โดยบริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้ ซึ่งจะมีเพียงผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฎิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด


หน้าที่และความรับผิดชอบ


นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ โดยเคร่งครัดแล้ว บริษัทได้กําหนดความ รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารจัดการ ดังนี้


1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกําหนด และอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชั่น และกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักและให้ความ สำคัญกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และเพื่อให้ทุกคนในบริษัท ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น


ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ พิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริหาร


2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรการดําเนินการ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ


3. ผู้บริหารระดับสูง นําโดย QMR (ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ) มีความรับผิดชอบต่อการนํามาตรการต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชั่นนี้ไปเผยแพร่ให้กับพนักงานเพื่อนําไปปฏิบัติ


4. ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรง ตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบ ควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น


เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตัวแทนที่ทําหน้าที่ในนามของ บริษัท เมฆคีรีธ์ จำกัด ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย


การจัดซื้อ จัดจ้าง


ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ของขวัญ ของกํานัล และการเลี้ยงรับรอง


การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า (คู่ค้าในอดีต ปัจจุบัน หรือคาดว่าจะเป็นคู่ค้าในอนาคต) หรือลูกค้าใน อนาคตอาจมีความเสี่ยงที่จะนําไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชั่นได้ โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอาจหมายความรวมถึงการให้ หรือรับของขวัญ ของกํานัล และการเลี้ยงรับรอง บริษัทจึงคาดหวังว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้จะสามารถใช้ วิจารณญานในการตัดสินใจว่า ของขวัญ ของกํานัลและการเลี้ยงรับรองที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมในแต่ละวาระ เหมาะสม กับผู้รับหรือให้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือการยอมรับในสังคม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและ การตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การรับ และ/หรือ การให้ ของขวัญ ของกํานัล และการเลี้ยงรับรอง ต้องเป็นไปตาม แนวทางที่บริษัทกําหนด


การช่วยเหลือทางการเมือง


ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัท และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัท เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม


การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล


การให้เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธ์และ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยไม่มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนและการ บริจาคเพื่อการกุศลต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนําไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างสําหรับการทุจริตและคอร์รัปชั่น การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องมีการลงบันทึกไว้อย่างถูกต้อง


ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการติดต่องานกับภาครัฐ


การทําธุรกรรมกับภาครัฐ และการติดต่องานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องดําเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการนั้นๆ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมาตรการดําเนินการ


1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแนวทางกํากับดูแลกิจการ ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวปฏิบัติและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม2. พนักงาน ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทําที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กําหนดไว้และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ3.บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งและรายงานการทุจริตและคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัท กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ4. บริษัทสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นรวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศ ระบบอินทราเน็ต หรือจดหมายข่าว เป็นต้น เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานของบริษัท นอกจากนี้บริษัทสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นรวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะให้แก่สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทรายงานประจําปี เป็นต้น


5. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือกไารคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ6. บริษัทจัดให้มีระเบียบกําหนดอํานาจอนุมัติรายการธุรกิจที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 7. บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ภายในบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ8. บริษัทจัดให้มีการเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน และบันทึกรายการต่างๆ ให้พร้อมและเพียงพอต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง และเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึกหรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ9. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกิจกรรมที่สําคัญของบริษัท อาทิ การขาย การตลาด


การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทั้ง ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกําหนด กฎระเบียบ และให้คําแนะนําในการ พัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


บทลงโทษ


1. บริษัทจะดําเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทําผิดหรือรับทราบว่ามีการกระทําผิดแต่ไม่ดําเนินการจัดการให้ถูกต้อง ซึ่งมีบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้


2. ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ คู่ค้ารายใด ของบริษัทที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามนโยบายฉบับนี้ หรือรับทราบถึงการ กระทําที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้แต่ไม่ได้รายงานให้ฝ่ายบริหารของบริษัททราบ หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อเจ้าหน้าที่สอบสวนของบริษัทได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําที่อาจขัดต่อนโยบายฉบับนี้ อาจถูกบอกเลิก สัญญาได้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ